In deze bijlage zijn een aantal wensen opgenomen. De hieronder beschreven wensen zijn in deze kadernota niet financieel meegenomen. Bij behandeling door de raad zijn bijvoorbeeld ook de ambities uit de coalitieakkoord bekend en deze wensen kunnen dan hierbij worden meegewogen.

1 fte Formatie-uitbreiding regisseur Dienstverlening en zaakgericht werken (€ 80.000 structureel)

De afgelopen jaren is gewerkt vanuit het programma Dienstverlening. Dit programma loopt in 2018 ten einde. Echter, dienstverlening is een thematiek waar we permanent op moeten blijven investeren en door ontwikkelen, ondanks dat het programma (dat de basis heeft gelegd) wordt afgerond. Ditzelfde geldt voor de processen die in het zaakgericht werken worden ondergebracht. Daarom wordt voorgesteld om een regisseur Dienstverlening en zaakgericht werken aan te stellen die op concernniveau in afstemming met de werkorganisatie zorg draagt voor borging en doorontwikkeling. Op deze wijze willen wij onze processen die ten dienste staan van onze interne maar vooral ook externe dienstverlening permanent vorm en inhoud blijven geven en aan te laten sluiten bij de moderne en actuele vormen van dienstverlening.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

1 fte Regisseur Dienstverlening

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

1 fte Toezichthouder civiel techniek (€ 80.000 structureel)

Binnen het team civieltechnisch- en accommodatiebeheer is reeds lang sprake van een hoge werkdruk. De verwachting is dat dit in de komende periode zal toenemen, met name vanwege de areaal uitbreiding van de gemeente Dronten. Hierdoor zien we onder andere een toename in:

  1. Onderhoud en rehabilitaties van wegen;
  2. Uitvoering van werkzaamheden voortkomend uit het GVVP;
  3. De behoefte aan integrale afstemming van projecten;
  4. De gevraagde expertise bij projecten vanuit beheer;  
  5. Meldingen vanuit burgers en de integrale aanpak hiervoor;
  6. Wensen op het gebied van verkeersveiligheid;
  7. Toename van aanvragen van vergunningen en meldingen voor de aanleg van kabels en leidingen.

De toename zien we ook terug in de onderhoudskosten die in de laatste 5 jaar bijna verdubbeld zijn. Onze infrastructuur is op een leeftijd waarbij we naast herstraten, ook steeds meer asfalt en klinkers (inclusief fundering) moeten vervangen (rehabilitaties). Met de toename voor de uitvoeringskosten, wordt periodiek rekening gehouden in de beleid en beheerplannen. Echter, de formatie groeit hierin niet mee. We zijn nu op het punt dat hierin uitbreiding noodzakelijk is.   

 

2007

2012

2017

groot onderhoud wegen

€ 1.300.000

€ 1.800.000

€ 2.000.000

klein onderhoud wegen 

€ 220.000

€ 238.000

€ 380.000

bermversteviging

€ 65.000

€ 157.000

rehabilitaties

€ 1.400.000

Totaal omzet wegen

€ 1.520.000

€ 2.103.000

€ 3.937.000

Om de toenemende werkzaamheden op te vangen en de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren, wordt sinds juni 2017 voor 1,0 fte een toezichthouder civiel techniek ingehuurd. Hiervoor is tijdelijke dekking beschikbaar. Gezien het structurele karakter van de toenemende werkzaamheden, is het noodzakelijk om hiervoor 1,0 fte aan vaste formatie toe te voegen aan het team civieltechnisch- en accommodatiebeheer.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

1 fte Toezichthouder civiel techniek

 -80.000

 -80.000

 -80.000

 -80.000

1 fte Specialist groentechnisch beheer (€ 80.000 structureel)

Bij het team Groentechnisch beheer is een kleine groep mensen werkzaam op kantoor. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van beleid en het voorbereiden van en houden van toezicht op de uitvoering van het beheren en onderhouden van al het openbaar groen in de gemeente.

Met het groeien van de gemeente neemt het areaal aan openbaar groen steeds verder toe. Dit heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een toename aan werkzaamheden op kantoor van het team. De areaaluitbreidingen zorgen ervoor dat de begroting voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen geleidelijk toeneemt. De formatie groeit hier echter niet in mee. Dit gaat altijd schoksgewijs. Gevolg hiervan is dat de afgelopen jaar de werkdruk op kantoor steeds hoger is komen te liggen. Deze werkdruk wordt nog verhoogd door een toename van het aantal burgerinitiatieven, wat qua begeleiding extra inzet van het team vraagt.

Om de toenemende werkzaamheden op te kunnen vangen en de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren is het, gezien het structurele karakter, noodzakelijk om de formatie van het team groentechnisch beheer uit te breiden met 1,0 fte.  

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

1 fte team Groentechnisch beheer

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000