Aanbiedingsnota

Algemeen

De kadernota 2019 schets de hoofdlijnen van het beleid voor het jaar 2019 als voorbereiding op de begroting 2019.
De belangrijkste financiële ontwikkelingen en risico’s zijn opgenomen. Bij het definitief opstellen van de begroting 2019 kunnen bijstellingen nog wel financiële ruimte vragen.

In een aparte bijlage wordt een wensenlijst gepresenteerd.
Plaatsing op de wensenlijst wil zeggen dat deze niet in de telling zijn meegenomen, maar wel als aparte bijlage worden meegezonden, zodat een gedegen afweging kan worden gemaakt. Bij behandeling door de raad zijn bijvoorbeeld ook de ambities uit de coalitieakkoord bekend en wellicht ook het raads-programma. Deze wensen kunnen dan worden meegewogen.

Financieel perspectief

In deze kadernota presenteren we een begrotingsbeeld wat voor de jaren 2021 en 2022  structureel sluitend is. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2017 zal voorgesteld worden om een reserve sociaal domein te vormen van € 5.000.000. Voor het jaar 2019 en 2020 kan er een bedrag van respectievelijk € 2.900.000 en € 1.900.000 worden onttrokken uit deze reserve, waardoor we de negatieve saldi voor deze begrotingsjaren kunnen opvangen. In onderstaande tabel "kadernota 2019 structureel financieel perspectief 2019-2022" is dit te lezen.

Als kanttekening dient vermeldt te worden dat 2 grote projecten niet zijn meegenomen bij de opstelling van deze kadernota; Enerzijds betreft dit het project "aanpak van de Zuid en reconstructie Walvisstraat" en anderzijds het project "huisvesting gemeentehuis". Voor deze 2 projecten volgen in 2018 aparte raadsvoorstellen.

InterBestuurlijk Programma (IBP)

Het kabinet Rutte III staat voor een aantal urgente maatschappelijke opgaven met een wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschillende overheidslagen. De vervlechting tussen die opgaven vraagt om samenwerking.
Op 14 februari 2018 hebben het kabinet, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een InterBestuurlijk Programma (IBP) afgesproken, genaamd "Samen meer bereiken".
Hierbij hebben alle overheden afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor de maatschappelijke opgaven. De rijksoverheid heeft hiervoor accres en andere middelen (IU/DU, enveloppen) beschikbaar gesteld in het gemeentefonds.

De Maartcirculaire 2018 geeft hierdoor voor de gemeente Dronten een positief beeld met betrekking tot de budgettaire ruimte voor de komende jaren. Bij deze positieve financiële uitgangspunten gaat het kabinet er wel vanuit dat gemeenten vanuit eigen middelen een bijdrage zullen leveren en de tekorten in het sociaal domein oplossen.
Om hieraan te kunnen voldoen is het voorstel om van de positieve uitkomst gedeeltelijk een stelpost IBP op te nemen, volgens onderstaande tabel, ten behoeve van investeringen in o.a. het Sociaal Domein

Financieel effect

2019

2020

2021

2022

Stelpost IBP

-1.000.000

-1.500.000

-1.500.000

-2.000.000

Via een aparte raadsinformatiebrief bent u inmiddels nader geïnformeerd over de uitkomsten van de Maartcirculaire 2018.

Tabel Kadernota 2019 - Structureel financieel perspectief 2019-2022

Kadernota 2019

2019

2020

2021

2022

Stand na vaststellen Begroting 2018/ Slotrapportage 2017

-381.811

-937.652

612.111

638.111

Waarvan incidentele lasten

1.170.000

1.647.000

26.000

0

Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2017

788.189

709.348

638.111

638.111

Vastgestelde raadsbesluiten na Slotrapportage 2017:

- Amendementen Programmabegroting 2018

104.600

22.866

36.133

126.133

- Klimaatbeleidsplan

-205.000

-205.000

-205.000

-205.000

- Openbare verlichting

475.554

429.818

456.845

456.845

- Sportbeleid 2018-2021

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

- MFG2 Biddinghuizen

-32.693

-12.179

-14.237

-14.237

Waarvan incidentele lasten

150.000

230.000

215.000

125.000

Stand structureel begrotingsresultaat na Slotrapportage 2017 + besluitvorming (Dec 17-Mrt 18)

1.233.650

1.127.853

1.079.852

1.079.852

Kadernota 2019

A. Beleidsvoornemens

1. Collegeprogramma 2014-2018

0

0

0

0

2. Nieuw beleid, overig

-234.000

-90.000

-90.000

-40.000

B. Wettelijke verplichtingen

1. Autonome ontwikkelingen, niet beïnvloedbaar

0

0

0

0

2. Autonome ontwikkelingen, deels beïnvloedbaar, wettelijke verplichtingen opgelegd door overheid

-3.084.000

-2.084.000

-1.184.000

-984.000

C. Bedrijfsvoering

1. Gemeente Dronten

-419.033

153.967

1.208.967

1.780.967

2. Verbonden partijen (alleen financiële ontwikkelingen)

-102.000

-102.000

-102.000

-102.000

D. Technische wijzigingen

0

0

0

0

Waarvan incidentele lasten

389.000

240.000

50.000

0

Stand structureel begrotingsresultaat na vaststelling Kadernota 2019

-2.216.383

-754.180

962.819

1.734.819

Onttrekking uit (nieuw te vormen) reserve Sociaal Domein (SD)

2.900.000

1.900.000

0

0

Stand na vaststelling kadernota 2019, inclusief onttrekking reserve SD

683.617

1.145.820

962.819

1.734.819

Risicoparagraaf

Een aantal wetswijzigingen zorgt voor negatieve financiële effecten bij onze begroting. Het gedeelte dat bekend is hebben we doorgerekend in deze kadernota. Het deel dat we nu niet exact kunnen inschatten wordt in de risicoparagraaf bij de begroting 2019 opgenomen. Het gaat hier om:

  • Aanbesteding ICT-beheer transitiekosten(zie hoofdstuk 0);
  • Verhoging jaarlijkse kosten ICT (zie hoofdstuk 0).

Nieuwe investering

Er wordt één nieuwe investering voorgesteld in deze kadernota, te weten:

  • Programma 2, een investering van € 340.000 voor de calamiteitenroute evenementen Spijkweg.

Gemeentelijke belastingen en tarieven

De loon- en prijscompensatie 2019 zal worden doorgevoerd bij de opstelling van de begroting 2019-2022 op basis van de uitkomsten van de Mei-circulaire 2018. Voor 2019 is dit naar verwachting een percentage van 1,6%. De tarieven zullen in 2019 ten opzichte van 2018 met dit percentage stijgen.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Het OZB-tarief wordt naast een eventuele opbrengstenstijging (of daling) gecorrigeerd met de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Op basis van de landelijke trends in de afgelopen jaren is de WOZ-waarde waarschijnlijk (licht) gestegen hetgeen betekent dat het tarief (exclusief de opbrengststijging) daardoor omlaag kan worden bijgesteld. Mogelijke complicerende factor is dat de WOZ-waarde ook een element is voor de bepaling van de algemene uitkering. Of dit een positief of negatief effect is, is op dit moment niet bekend want afhankelijk van de ontwikkeling van de woningwaarde voor geheel Nederland. Uitgaande van gelijkblijvende WOZ-waarden in 2019 ontwikkelen de tarieven zich als volgt:

Tarieven Onroerend zaakbelasting (OZB)

2015

2016

2017

2018

2019

Gebruikersbelasting

0.1988%

0.1763%

0.1547%

0.1558%

0.1583%

Eigenarenbelasting:

- dient in hoofdzaak tot woning

0.1677%

0.1666%

0.1658%

0.1670%

0.1697%

- dient niet in hoofdzaak tot woning

0.2223%

0.2141%

0.2218%

0.2234%

0.2270%

Afvalstoffenheffing

Onze verwachting is dat, met de huidige inzichten en marktontwikkelingen, de tarieven van de afvalstoffenheffing gelijk kunnen blijven. We houden alleen rekening met 1,6% stijging voor loon- en prijscompensatie.

Rioolheffing

Het GRP is vorig jaar geactualiseerd en geeft aan dat het tarief in 2019 kan worden bijgesteld met 1,6% stijging voor loon- en prijscompensatie.

Tarief rioolheffing

2015

2016

2017

2018

2019

Rioolheffing

139,80

139,80

125,90

126,78

128,81

Grafrechten

Uitgaande van een stabilisatie van de opbrengsten bij gelijkblijvende mate van kostendekkendheid zullen de meest voorkomende begraafrechten in 2019 zijn:

Tarieven begraafrechten

2015

2016

2017

2018

2019

Begraafrecht

809,00

820,00

826,00

831,00

844,00

Begraafplaatsrecht

1.334,00

1.352,00

1.361,00

1.371,00

1.393,00

Grafrecht 20 jaar

880,00

892,00

898,00

904,00

918,00

Aanleg grafkelder

974,00

988,00

995,00

1.002,00

1.018,00

(Water)toeristenbelasting

Het tarief voor toeristenbelasting is sinds 2012 € 0,95 per persoon per overnachting. De ontwikkeling is afhankelijk van volumegroei. Dit monitoren we op basis van de aangiften in 2016. Indien de volumegroei in opbrengst niet gehaald wordt dan zal de hoogte van het tarief toeristenbelasting afgeleid worden van de door de gemeente geraamde opbrengst 2017 in de begroting 2017. Uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden en 1,6% stijging voor loon- en prijscompensatie zou het tarief in 2019 € 0,98 per persoon per overnachting moeten worden. Gezien de lopende afspraken met de ondernemers is het voorstel om dit tarief op € 0,95 te handhaven.

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven over de waarde van de woning/stacaravan. Afhankelijk van de economische waarde van het object bedraagt de in 2019 te betalen belasting tussen € 135 en € 624.

Tarieven Forensenbelasting

2015

2016

2017

2018

2019

Minimaal per object

129,00

131,00

132,00

133,00

135,00

Maximaal per object

598,00

606,00

610,00

614,00

624,00

Hondenbelasting

Met een compensatie van 1,6% voor lonen en prijzen ontstaat het volgende trendbeeld:

Tarieven Hondenbelasting

2015

2016

2017

2018

2019

1e hond

64,80

65,70

66,20

66,66

67,73

volgende hond

109,20

110,70

111,50

112,28

114,08

hondenkennel

285,60

289,60

291,60

293,64

298,34

Precario- en reclamebelasting en overige leges en tarieven

Voor de precario geldt dat er in februari 2016 een wetsvoorstel is ingediend. Gemeenten die deze belasting nog niet kennen, mogen deze niet meer invoeren. Gemeenten die deze belasting al wel hebben mogen deze niet meer verhogen en moeten deze vanaf 2018 in tien jaarlijkse stappen geheel afbouwen. Gemeenten krijgen maximaal vijf jaar (tot 1 januari 2022) de tijd om de effecten van hun inkomensderving op te vangen. Het overgangsrecht geldt alleen voor gemeenten die in 2015 precariobelasting hebben geheven. Gemeenten mogen maximaal het tarief in rekening brengen dat gold op 10 februari 2016, de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel aankondigde. De minister wil daarmee voorkomen dat de tarieven en het aantal gemeenten dat precario heft verder stijgt.  

Voor de reclamebelasting en overige leges en tarieven geldt het uitgangspunt van 1,6% loon- en prijscompensatie. Naar verwachting betekent dit dat we voor deze tarieven onder wettelijk voorgeschreven tarieven zullen blijven.  

Vermogenspositie

Onze reserve- ofwel vermogenspositie bestaat uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves van de gemeente.
Het totale vermogen eind 2017 bedraagt € 93 miljoen (afgerond):

  • Algemene reserve      € 58 miljoen
  • Bestemmingsreserves   € 35 miljoen

De ratio weerstandsvermogen voor het jaar 2017 bedraagt 5,8. Dit betekent dat de gemeente Dronten over een vermogenspositie beschikt die als uitstekend wordt beoordeeld.(conform de waarderingstabel van de NAR)
We beschikken over een uitstekende buffer om financiële risico’s éénmalig af te dekken. Voor de begroting 2019 is het niet nodig om extra bezuinigingsmaatregelen te treffen.

Tot slot

Dit is de eerste kadernota die ons college in deze raadsperiode aan uw raad aanbiedt. Wij vertrouwen erop dat u met deze kadernota een goed besluit kunt nemen voor het komende jaar.

Dronten, 8 Mei 2018

Het college van Dronten,

drs. T. van Lenthe               mr. A.B.L. de Jonge
secretaris                  burgemeester