Brug De Noord - Oeverloper (€ 30.000 incidenteel)

In 2018 wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de Noord-De Helling. De afronding van de centrumring aan de noordzijde van het centrum maakt daarmee een verbinding met de nieuwe as naar het station via de Noord. De brug over de Hanzetocht (tussen Zate en Oeverloper) is een markant punt, maar op dit moment niet onderscheidend. In de herinrichting van de Noord – De Helling is deze brug eruit gelaten, omdat dit specifieke aandacht verdient. Niet zo zeer op verkeerskundig gebied maar vooral als herkenningspunt naar het centrum. Voorgesteld wordt om een apart ontwerp op te maken voor deze brug. Mogelijk kan gedacht worden aan meer verticale elementen of kunst om deze markante positie te benadrukken. Voorgesteld wordt om door middel van een participatieproces te komen tot een ontwerp. Na besluitvorming in de gemeenteraad kan realisatie in 2020 gaan plaatsvinden. Daartoe worden separaat middelen aangevraagd.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Onderzoeksbudget brug De Noord - Oeverloper

-30.000

Reconstructie De Oost (€ 44.000 incidenteel)

In het GVVP is dit project in het uitvoeringsprogramma opgenomen. Het betreft de aanleg van fietsstroken in combinatie met snelheidsremmende maatregelen. Vanuit het beheer is geconstateerd dat deze weg in slechtere staat verkeerd en dat deze weg voor 2019 aan onderhoud toe is. Voor de reconstructie zijn de onderhoudsgelden niet toereikend. In het uitvoeringsprogramma van het GVVP is genoemd dat ook een bedrag van € 44.000 benodigd is. Gezien de reactie en de noodzaak om tot uitvoering over te gaan is het verzoek om deze middelen voor de kadernota 2019 aan te vragen.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Reconstructie De Oost

-44.000

Calamiteitenroute evenementen Spijkweg (€ 340.000 krediet, structurele kapitaallasten maximaal € 15.697 in jaar 2020)

Er is behoefte aan een volwaardige calamiteitenroute achter het evenementencomplex aan de Oostkant. Om hiertoe te komen wordt momenteel gesproken met de grondeigenaren (RVB, SBB en ZZL).
Na deze uitwerking zal de kostenverdeling ook met de evenementenorganisatoren worden afgestemd voor hun bijdrage. In onderstaande opstelling is nog geen rekening gehouden met deze bijdragen.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Calamiteitenroute evenementen Spijkweg

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000