Vitale centra Biddinghuizen, Swifterbant, Dronten-Zuid (€ 75.000 incidenteel)

In 2017 heeft de raad de Economische Visie vastgesteld. Momenteel wordt met de diverse stakeholders (o.a. ondernemers en vastgoedeigenaren) gewerkt aan de uitwerking in de vorm van een Retailvisie voor Dronten met actieplannen per centrum om de centra vitaal te houden. Onderdelen van het actieplan die wij nu al voorzien zijn de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum van Biddinghuizen en in het winkelcentrum van Swifterbant.
Alleen voor het actieplan centrum Dronten is nu een budget van € 30.000 op jaarbasis beschikbaar. Ter uitvoering van de actieplannen die nu worden opgesteld zijn budgetten nodig die nu nog niet in de meerjarenbegroting zijn opgenomen.
Voorstel kadernota 2019 Vitale centra (dus met behoud van het budget
€ 30.000 voor Actieplan Centrum Dronten):

  • € 30.000 voor het Actieplan Biddinghuizen;
  • € 30.000 voor het Actieplan Swifterbant;
  • € 15.000 voor het Actieplan Dronten Zuid.

Hiermee kunnen in 2019 kleine maatregelen worden genomen en met externe partijen de plannen verder worden uitgewerkt zodat voor de kadernota 2020 goed onderbouwde plannen kunnen worden opgesteld en grotere fysieke ingrepen vanaf 2020 kunnen worden uitgevoerd.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Vitale centra

-75.000

1,5 fte Acquisiteur en accountmanager (€ 140.000 incidenteel 2019 en 2020)

  • Acquisiteur € 100.000 per jaar voor 2019 en 2020;
  • Accountmanager/subsidie coördinator € 40.000 voor 2019 en 2020.

Een aantal jaren geleden is besloten om geen actieve acquisitie te plegen, maar hiervoor bestaande netwerken te benutten. Bij de vaststelling van de Sociaal Economische Visie medio 2017 heeft de gemeenteraad extra aandacht gevraagd voor acquisitie en versterking van ons bestaande accountmanagement. In vervolg daarop zijn we gestart met herijking van het relatiebeheer voor het bestaande bedrijfsleven en het maken van een account/acquisitieplan. Daarnaast zal een acquisiteur geworven moeten worden. We hebben destijds afgesproken dat we de formatieve vraag vanaf het begrotingsjaar 2019 mee zullen nemen.

Het geld is bedoeld voor de formatieve kant (inzet acquisiteur en versterking accountmanagement). Voor de acquisiteur vindt de werving in 2018 plaats en zal er in 2020 een evaluatie plaatsvinden en nemen we een besluit over het vervolg.
Voor het accountmanagement/subsidie coördinator wordt vooral ingezet op het versterken van het relatiebeheer en in bredere zin actief op zoek gaan naar kansen voor de realisatie van de ruimtelijke en economische projecten in Dronten.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

1 fte Acquisiteur

-100.000

-100.000

p.m.

p.m.

0,5 fte accountmanager en coördinator

-40.000

-40.000

p.m.

p.m.

1 fte beleidsmedewerker Economie, inclusief coördinatie LEADER (€ 80.000 structureel)

Economie en recreatie is al langere tijd een gemeentelijk speerpunt. De ambitie is hoog en dat zal mede gelet op de vastgestelde Sociaal Economische Visie nog jaren zo blijven. Onze manier van werken is er één van interactief en participatief werken met onze doelgroepen, waaronder de verschillende SEA-groepen. Dit is een succesvolle, maar arbeidsintensieve werkwijze. De werkdruk bij de betrokken medewerkers is structureel te hoog. Daarnaast is er door de organisatiewijziging een andere rol weggelegd voor de teammanager. Vanuit het verleden leverde de teammanager ook een stevige inhoudelijke bijdrage aan dit vakgebied, waaronder de coördinatie van Leader-aanvragen. Nu de teammanager in de nieuwe setting geen inhoud meer voor zijn rekening neemt, moet dit onderdeel formatief worden gecompenseerd. In het verlengde van de gewijzigde rol van de teammanager wordt er gewerkt met een beleidscoördinator. Deze rol ligt bij de senior beleidsmedewerker economische zaken waardoor een deel van de beleidscapaciteit weg valt. Met dit voorstel wordt de huidige inzet op tijdelijke basis omgezet naar een structurele invulling van de genoemde werkzaamheden.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

1 fte Beleidsmedewerker Economie

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

Werkbudget SEA-groepen Vitale Centra en Vrijetijdseconomie (€ 25.000 structureel)

De nieuwe SEA-groepen komen voort uit de Sociaal Economische Visie zoals die in 2017 door de raad is vastgesteld. In 2018 is de start met deze nieuwe kerngroepen gemaakt. De ondernemersgroepen zijn gevormd en acties worden geformuleerd. Continuering van deze succesvolle formule, ook voor deze twee nieuwe kerngroepen moet gefaciliteerd worden. Dit bedrag zal worden ingezet voor specifieke onderzoeken, organisatie van bijeenkomsten (zoals bijvoorbeeld de Buren-ontmoeten-buren bijeenkomsten voor recreatieondernemers), intensivering van de communicatie. Verder kunnen projecten en initiatieven aangejaagd worden.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Werkbudget SEA-groepen

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Marketing Agrofood en Floriade (€ 50.000 in 2019, 2020 en 2021)

In de Sociaal Economische Visie hebben we Agrofood als één van de speerpunten benoemd. Het gaat dan onder meer om de positionering deze voor Dronten belangrijke sector. Samen met de Dronter ondernemers en kennisinstellingen is een actieplan opgesteld en geborgd via een kerngroep en klankbordgroep. Dit geld is nodig voor marketingactiviteiten (uitbouwen website, digitaal en fysieke marketing, nationale/internationale beursbezoeken, aanjagen initiatieven etc.).
Ondersteund door een motie van de gemeenteraad is de lokale werkgroep Floriade begin 2018 van start gegaan. Er is een groslijst van ideeën opgesteld die de komende tijd verder uitgewerkt worden. Het werkbudget is bedoeld om de ideeën te faciliteren/ aan te jagen. De werkgroep heeft dit bedrag de komende 3 jaar beschikbaar om ideeën te faciliteren/ aan te jagen. Verder ligt er hier de koppeling met marketing activiteiten op Agrofood-gebied om een jaarlijks Agrofood-congres te organiseren. Dit congres moet Dronten op Agrofood-gebied op de kaart zetten en wordt tevens ingestoken als een opmaat naar de Floriade. De Floriade is in 2022, de inzet van middelen voor het Floriadejaar zal voor de dan vigerende begroting worden ingeschat. Het zal dan gaan om gebruikmaken van provinciale paviljoen op het Floriade terrein en concrete acties.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Marketing Agrofood en Floriade

-50.000

-50.000

-50.000

Realisatie gebiedsagenda (€ 50.000 incidenteel in 2019 en 2020)

We hebben samen met de provincie Flevoland een gebiedsagenda opgesteld. In deze agenda zijn de relevante provinciale programma’s met betrekking tot het grondgebied van Dronten in beeld gebracht.
Daarnaast hebben wij twee eigen programma’s ingebracht om te bezien of er volgens de methodiek van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl eek synergie gevonden kan worden in de verbrede opgaven. De gebiedsagenda wordt samen met onze partners de komende periode verder verdiept.
Het bedrag zal benut worden voor formatieve inzet en het aanjagen en stimuleren van projecten. Voor het begrotingsjaar 2018 is hier door de gemeenteraad € 100.000 beschikbaar gesteld. Voor 2019 en 2020 vragen we jaarlijks € 50.000 om de gezamenlijke ambities waar te kunnen maken.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Realisatie gebiedsagenda

-50.000

-50.000