Ontwerpprogrammabegroting 2019 Veiligheidsregio Flevoland (structureel € 76.000)

De Veiligheidsregio Flevoland is voor het opstellen van de Ontwerpprogramma-begroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 uitgegaan van loon- en prijscompensatie en volumegroei (0,86%). Daarnaast is bij de vaststelling van de Begroting 2018 de afspraak gemaakt om de extra kosten in verband met arbeidshygiëne en hogere uitgaven voor het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) middels een inspanningsverplichting binnen de begroting te realiseren. U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen te geven op deze programmabegroting. Na instemming zal vervolgens het Algemeen Bestuur op 20 juni 2018 de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022 ter vaststelling aangeboden krijgen.  

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Ontwerpprogrammabegroting 2019 e.v.

-76.000

-76.000

-76.000

-76.000