1 fte Integraal veiligheidsbeleid (structureel € 80.000, dekking aanwezig)

Landelijke ontwikkelingen laten zien dat ondermijning een steeds groter probleem wordt. In het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 is de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit als één van de prioriteiten benoemd. Onze rechtstaat inclusief de daarbijbehorende structuren wordt aangetast als de onderwereld zich met de bovenwereld vermengt. Criminele samenwerkingsverbanden spelen een rol in lokale delicten als fraude, diefstal, woninginbraak, voertuigcriminaliteit, berovingen en ram- en plofkraken. Enkelen zijn doorgegroeid in de georganiseerde criminaliteit (synthetische drugs, hennepteelt, cocaïne en wapens). Op lokaal niveau uit zich dat in geweld, intimidatie, het zich onaantastbaar wanen van personen en machtsmisbruik. Veelal worden de (grond)rechten van mensen aangetast wat zich bijvoorbeeld uit in gedwongen prostitutie, mensenhandel, witwaspraktijken en arbeidsuitbuiting. Als gemeente moeten we samen met andere (overheids)organisaties de handen ineenslaan om deze fenomenen effectief aan te pakken. Om dit adequaat te kunnen doen, is behoefte aan extra capaciteit op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Daarbij komt dat op het gebied van rampen en crises een actualisatie en kwaliteitsslag plaatsvindt en vergen met name de voorbereidingen van de C-evenementen steeds meer capaciteit. Dit komt o.a. door strengere eisen die door de inspectie aan evenementenveiligheid zijn gesteld met als gevolg uitgebreidere procedures met multidisciplinaire adviezen (politie, brandweer en GHOR) en oefeningen voorafgaande aan een evenement. Ook zien we een toename van het aantal bezoekers (ter illustratie: Defqon verwacht in 2018 een bezoekersaantal van 65.000; meer dan 1 1/2 keer de gemeente Dronten. Om aan de ontwikkelingen op beide werkvelden het hoofd te bieden, is behoefte aan formatie van 1 fte.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

1 fte formatie-uitbreiding veiligheid

-80.000

-80.000

-80.000

-80.000

Dekking binnen huidige formatie-overzicht

80.000

80.000

80.000

80.000