Tekort IMpact werkvoorzieningschap

IMpact voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Kampen en Dronten via een gemeenschappelijke regeling.

Vanaf 1 januari 2015 maakt het Wsw-budget onderdeel uit van het Participatiebudget. Dit brengt risico’s met zich mee, omdat de beschikbare middelen voor mensen met een Wsw-indicatie omlaag gaan.
In de Memorie van Toelichting van de Participatiewet is uitgegaan van een daling met ongeveer € 500 per arbeidsjaar per jaar, van € 25.900 in 2014 tot circa € 22.700 in 2020. Dit levert een negatief subsidieresultaat op.
In de kadernota 2014 is aangegeven dat de uitvoering van de Participatiewet binnen de door het rijk beschikbaar gestelde kaders dient plaats te vinden. Een uitzondering hierop zijn de genoemde exploitatietekorten van het SW-bedrijf IMpact.

IMpact heeft voor de jaren 2018 tot en met 2021 een Ondernemingsplan inclusief een meerjarenbegroting opgesteld. Met dit plan wil IMpact zich verder professionaliseren om zo de gemeenten nog beter te kunnen faciliteren bij haar re-integratietaken.  Deze professionalisering moet ook leiden tot een groei in het bedrijfsresultaat.
Met het bedrijfsresultaat dat IMpact realiseert compenseert het gedeeltelijk het negatieve subsidieresultaat. Voor het resterende deel geldt dat de deelnemende gemeenten Kampen en Dronten naar rato bijdragen aan een exploitatietekort. Dronten draagt 25% van de tekorten van IMpact. Bij de meerjarenbegroting in het plan moeten nog de volgende kanttekeningen gemaakt worden:

  • Bij het opstellen van het Ondernemingsplan was nog onduidelijk in welke mate IMpact rekening mocht houden met het Lage Inkomensvoordeel. In het plan is rekening gehouden met een bedrag van € 25.000. In maart 2018 gaf een berekening van het UWV hierover meer duidelijkheid. Bij de jaarrekening 2017 heeft de accountant een bedrag van € 164.000 goedgekeurd. In welke mate het Lage Inkomensvoordeel voor de jaren 2018 tot en met 2021 kan worden meegenomen, moet IMpact nog verwerken in de meerjarenbegroting.
  • Om de veranderopgave van het Ondernemingsplan te kunnen realiseren heeft IMpact een aantal verbeterprojecten opgesteld en verwerkt in een veranderplan. In welke mate deze projecten bijdragen aan een hoger bedrijfsresultaat van IMpact en dus een lagere gemeentelijke bijdrage is nog onvoldoende duidelijk en is nog niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

Voorgesteld wordt om voor komende jaren uit te gaan van eenzelfde bijdrage in het exploitatietekort als in 2017 zijnde 160.000. Het verschil met de meerjarenbegroting van IMpact wordt als risico meegenomen in de programmabegroting 2019.

Veranderplan IMpact 2018-2021; incidentele bijdrage Dronten

Om de veranderopgave van het Ondernemingsplan te kunnen realiseren heeft IMpact een 8-tal verbeterprojecten opgesteld.  Het benodigde budget hiervoor heeft IMpact in een begroting verdeeld over een periode van vier jaar. De verwachting is dat dit veranderplan inclusief begroting in juni door het bestuur van het werkvoorzieningschap kan worden vastgesteld.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Ondernemingsplan IMpact

-160.000

-160.000

-160.000

-160.000

Veranderplan IMpact

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.