Maartcirculaire 2018

Het kabinet Rutte III staat voor een aantal urgente maatschappelijke opgaven met een wederzijdse afhankelijkheid tussen de verschillende overheidslagen. De vervlechting tussen die opgaven vraagt om samenwerking.
Op 14 februari 2018 hebben het kabinet, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een InterBestuurlijk Programma (IBP) afgesproken, genaamd "Samen meer bereiken".
Hierbij hebben alle overheden afgesproken dat zij zich zullen inzetten voor de maatschappelijke opgaven. De rijksoverheid heeft hiervoor accres en andere middelen (IU/DU, enveloppen) beschikbaar gesteld in het gemeentefonds.

Het Rijk en de VNG hebben daarnaast overeenstemming bereikt over de door gemeenten ervaren tekorten in het sociaal domein. Het gaat om de volgende vier punten:
A. Een voorziening voor de door gemeenten ervaren knelpunten;
B. Procesafspraak onderzoek overgang middelen jeugd naar algemene uitkering;
C. Objectivering BUIG;
D. Geen open einde regelingen voor gemeenten bij uitwerking maatregelen regeerakkoord.
Bovenstaande punten worden als opgelost beschouwd en er kan met een schone lei worden begonnen aan het IBP. De discussie over de door gemeenten ervaren financiële  problematiek in het sociaal domein is afgerond en is een streep onder het verleden gezet. Met de door de gemeenten ervaren financiële problematiek wordt gedoeld op: de tekorten sociaal domein, de gebundelde uitkering bijstand, Wsw, kosten beschermingsbewind, de indexering, de nieuwe loonschaal huishoudelijke hulp, het abonnementstarief eigen bijdragen en Veilig Thuis.

In het IBP is afgesproken dat de normeringsmethodiek (dit is "samen de trap op en af") van toepassing blijft. De basis wijzigt wel, van de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven (ad ± € 100 miljard) naar de Netto uitgaven onder het uitgavenplafond (ad ± € 240 miljard. Dat geeft een bredere basis en daarmee een stabielere ontwikkeling van het accres. 
Het regeerakkoord Rutte III bevat van ± € 14 miljard aan beleidsintensiveringen. Tezamen met een autonome groei van uitgaven en een hogere loon-/prijsontwikkeling leidt dat tot hogere accressen.

De Maartcirculaire 2018 geeft hierdoor voor de gemeente Dronten een positief beeld met betrekking tot de budgettaire ruimte voor de komende jaren. Bij deze positieve financiële uitgangspunten gaat het kabinet er wel vanuit dat gemeenten vanuit eigen middelen een bijdrage zullen leveren en de tekorten in het sociaal domein oplossen. Om hieraan te kunnen voldoen is het voorstel om van de positieve uitkomst gedeeltelijk een stelpost IBP op te nemen voor de investeringen in o.a. het Sociaal Domein.

Via een aparte raadsinformatiebrief wordt u nader geïnformeerd over de uitkomsten van de Maartcirculaire 2018.

Financieel effect per onderwerp

2019

2020

2021

2022

Uitkomst Maartcirculaire 2018

889.000

1.962.000

2.827.000

3.899.000

Stelpost IBP

-1.000.000

-1.500.000

-1.500.000

-2.000.000